Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Wydarzenia

Regulamin

Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. GPWATAK – oznacza GPWATAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Szczecinie 71-771, ul. Rostocka 152 kapitał zakładowy: 5.000 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000878948, REGON: 387951250, NIP: 851-325-60-16.
 2. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informacyjną znajdującą się pod adresem https://gpwatak.pl/ stworzoną przez GPWATAK umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez właścicieli strony i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 4. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez GPWATAK, w tym drogą mailową.

II. Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Serwisu jest GPWATAK.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i określa warunki współpracy pomiędzy GPWATAK, a Użytkownikami.
 3. Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno Użytkowników opłacających abonament Premium, jak również Użytkowników bez opłaconego abonamentu.

III. Działalność

 1. Serwis świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. Sama rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Część odpłatna serwisu opisana jest pod tym adresem: https://gpwatak.pl/wspolpraca/. Pełna możliwość korzystania z Serwisu dostępna jest po wykupieniu wybranego abonamentu wraz z akceptacją niniejszego regulaminu oraz płatności w odpowiedniej wysokości zgodnie z cennikiem . To samo się tyczy Usług dodatkowych dostępnych w Serwisie typu analiza techniczna lub finansowa. Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku bezpłatnej Usługi umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu należącego do Serwisu i następnie wyświetlenia jej treści.

IV. Zamówienie oraz Płatność

 1. Usługi płatne są dostępne po wcześniejszej rejestracji oraz płatności w adekwatnej wysokości. Cena za Usługi reguluje Cennik dostępny pod tym adresem: https://gpwatak.pl/wspolpraca/. Usługi będą dostępne po adekwatnym zaksięgowaniu na rachunku GPWATAK bądź po potwierdzeniu płatności przez jednego z pośredników płatności.
 2. Dostępne formy płatności to tradycyjny przelew bankowy, szybka płatność przez Przelewy24 oraz Blik.
 3. Dostęp do płatnej częsci Serwisu jest przydzielany automatycznie przez system po autoryzacji płatności przez Przelewy24.

V. Opracowania w Serwisie

 1. GPWATAK dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 2. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych opracowań pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publiczenie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez GPWATAK mogą być uznane za rzetelne.
 3. Materiały zawarte w Serwisie i w ramach innych Usług mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 4. Charakter prezentowanych opracowań nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego inwestora. Opracowania w ramach Usług są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych.
 5. Przedstawione w Serwisie i w ramach innych Usług opinie i opracowania, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail.
  2. Login i Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Oraz przy wykupie płatnych Usług dodatkowo imię i nazwisko
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych zgodnie z przedstawioną polityką prywatności Serwisu.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email informacji systemowych, wiadomości z Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odpłatne świadczenie usług oferowanych w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane w formie pisemnen na oficjalny adres siedziby GPWATAK lub w formie elektronicznej na oficjalny adres emailowy GPWATAK znajdujący się w “Kontakt”.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do płatnych Usług Serwisu bądź dostarczenia takowej Usługi dla Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy).
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu lub poza nim informacji zawartych w płatnych Usługach w całości lub publikowania jedynie niektórych części Usług płatnych (przykładowo artykułów) bez zachowania formy prawa cytatu, szczególnie nie podając źródła informacji.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  2. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim bez wyraźnej zgody GPWATAK.
 12. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków GPWATAK wynikających z umowy.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. GPWATAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. GPWATAK nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych osób fizycznych, spółek, wydawców polskich i zagranicznych oraz Użytkowników.
 4. GPWATAK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników.
 5. GPWATAK zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 6. GPWATAK nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Serwisie i w innych Usługach opracowań, opinii, analiz i ocen.
 7. Informacje zawarte w Serwisie oraz w innych Usługach nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych opracowań i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.
 8. Wszelkie informacje i dane dostępne w Serwisie i w innych Usługach nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną i firmą doradztwa finansowego, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji.
 9. Analizowane w Serwisie i w ramach innych Usług instrumenty należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji użytkownik powinien zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych.

VIII. Dyskusje

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Dotyczy to w szczególności poszanowania praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
  1. W szczególności w zakresie wypowiedzi Użytkownika w komentarzach oraz na Shoutbox zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, wywoływanie i podsycanie konfliktów, przejawy rasizmu, seksizmu, innych form dyskryminacji oraz zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych. Zabroniona jest również manipulacja instrumentem finansowym oraz ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie.
  2. Zabroniona jest także każda usilna próba wpłynięcia na decyzję innego Użytkownika, w tym monotematyczne wypowiedzi wokół zawężonego kręgu spółek. Niniejszym każdy Użytkownik przy wskazaniu wybranego waloru proszony jest o przedstawienie przynajmniej krótkiej argumentacji za i przeciw.
 2. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika reklam w jakiejkolwiek formie, poza niekomercyjną treścią w kalendarzu gpwatak.pl. O dopuszczeniu treści ogłoszeniowych decyduje każdorazowo administracja Serwisu.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w powyższych punktach, jak również prawo do blokowania uczestnictwa czy do usunięcia konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie w stosunku do osób naruszających niniejsze postanowienia.

IX. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.
 2. W przypadku stałego zwężenia funkcjonalności Serwisu Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy skutkiem czego będzie zwrócenie adekwatnej części płatności przypadający na okres po danym zdarzeniu. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane w terminie 7 dni od wystąpienia danego zdarzenia w formie pisemnen na oficjalny adres siedziby GPWATAK lub w formie elektronicznej na oficjalny adres emailowy GPWATAK znajdujący się w “Kontakt”

X. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 2. GPWATAK oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 3. Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) jest zabronione i wymaga każdorazowo pisemnej zgody GPWATAK zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie na adres: GPWATAK sp. z o.o., ul. Rostocka 152, 71-771 Szczecin lub drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, login w systemie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

XII. Zmiany regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://gpwatak.pl/regulamin/
 2. GPWATAK zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK