Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Styczeń 2021
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Regulamin

Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. GPW ATAK – oznacza spółkę cywilną prawa niemieckiego Bodnar & Suchy GbR GPW ATAK z siedzibą w Poczdamie przy ulicy Am alten Markt 10
 2. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informacyjną znajdującą się pod adresem https://gpwatak.pl/ stworzoną przez GPW ATAK umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez właścicieli strony i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 4. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez GPW ATAK, w tym drogą mailową.

II. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i określa warunki współpracy pomiędzy GPW ATAK, a Użytkownikami.
 2. Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno użytkowników opłacających abonament Premium, jak również użytkowników bez opłaconego abonamentu.

III. Działalność

 1. Serwis świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne.
 2. Część odpłatna serwisu opisana jest pod tym adresem: https://gpwatak.pl/wspolpraca/. Pełna możliwość korzystania z serwisu dostępna jest po wykupieniu wybranego abonamentu wraz z akceptacją niniejszego regulaminu. To samo się tyczy Usług dodatkowych dostępnych w Serwisie typu analiza techniczna lub finansowa.

IV. Opracowania w Serwisie

 1. GPW ATAK dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 2. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych opracowań pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publiczenie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez GPW ATAK mogą być uznane za rzetelne.
 3. Materiały zawarte w Serwisie i w ramach innych Usług mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 4. Charakter prezentowanych opracowań nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego inwestora. Opracowania w ramach Usług są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych.
 5. Przedstawione w Serwisie i w ramach innych Usług opinie i opracowania, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. GPW ATAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. GPW ATAK nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych wydawców polskich i zagranicznych oraz Użytkowników.
 4. GPW ATAK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników.
 5. GPW ATAK zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 6. GPW ATAK nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Serwisie i w innych Usługach opracowań, opinii, analiz i ocen.
 7. Informacje zawarte w Serwisie oraz w innych Usługach nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych opracowań i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.
 8. Wszelkie informacje i dane dostępne w Serwisie i w innych Usługach nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną i firmą doradztwa finansowego, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji.
 9. Analizowane w Serwisie i w ramach innych Usług instrumenty należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji użytkownik powinien zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych.

VI. Dyskusje

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Dotyczy to w szczególności poszanowania praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
  1. W szczególności w zakresie wypowiedzi Użytkownika w komentarzach oraz na Shoutbox zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, wywoływanie i podsycanie konfliktów, przejawy rasizmu, seksizmu, innych form dyskryminacji oraz zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych. Zabroniona jest również manipulacja instrumentem finansowym oraz ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie.
  2. Zabroniona jest także każda usilna próba wpłynięcia na decyzję innego Użytkownika, w tym monotematyczne wypowiedzi wokół zawężonego kręgu spółek. Niniejszym każdy Użytkownik przy wskazaniu wybranego waloru proszony jest o przedstawienie przynajmniej krótkiej argumentacji za i przeciw.
 2. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika reklam w jakiejkolwiek formie, poza niekomercyjną treścią w kalendarzu gpwatak.pl. O dopuszczeniu treści ogłoszeniowych decyduje każdorazowo Administracja Serwisu.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w powyższych punktach, jak również prawo do blokowania uczestnictwa czy do usunięcia konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie w stosunku do osób naruszających niniejsze postanowienia.

VII. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.
 2. Użytkownik w ramach odpłatnej usługi Premium może otrzymywać informacje drogą elektroniczną o zmianach w Serwisie oraz innych zdarzeń.

VIII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 2. GPW ATAK oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 3. Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) jest zabronione i wymaga każdorazowo pisemnej zgody GPW ATAK zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.

IX. Zmiany regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://gpwatak.pl
 2. GPW ATAK zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie na adres: Bodnar & Suchy GbR, Am alten Markt 10/205, 14467 Potsdam lub drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, login w systemie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK